Möteshandlingar verksamhetsmöte 2023

1. Förslag till dagordning
2. Verksamhetsplan
3. Förslag till budget
4. Stadgeändring

Förslag till dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, två justerare tillika rösträknare)
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Verksamhetsmötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift
 7. Bekräftelse av stadgeändring antaget vid årsmötet i mars
 8. Styrelsens förslag: inga övriga förslag från styrelsen
 9. Förslag från medlemmar och styrelsens beredning och förslag till beslut. Inga förslag från medlemmar har inlämnats
 10. Fyllnadsval av en person till valberedningen samt val av sammnkallande
 11. Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen
 12. Mötet avslutas

Verksamhetsplan inför 2024
Kärnan i vår verksamhet är broderiträffarna på något av stadens museer och utställningar i anslutning till aktuellt tema.

Vår utställning ”Hemsöborna genom nålsögat” visas på Strindbergsmuseet till den 28 januari 2024. Under den tiden håller vi både publika visningar av utställningen samt minst en publik workshop. Medlemmar uppmuntras att visa utställningen för vänner och bekanta.

AI-utställningen på Tekniska museet visas hela 2023. Inget datum är fastställt om när den tas ner, och när broderierna ska hämtas.

Under 2024 gästar vi Stockholms Stadsmuseum och kommer att brodera på två temata. Det första blir ”Punken” med museets fotoutställning, Stockholmpärlor – Punken, som inspirationskälla. Den andra uppgiften inspireras av museets basutställning. Vi ser gärna en personlig twist här. Kanske våra egna Stockholmspärlor. Uppgiften kommer att preciseras tillsammans med museet under våren. Preliminärt vernissagedatum för punk-utställningen är den 31 maj.

På Stadsmuseet genomför vi workshops för barn runt påsk. Ytterligare någon publik workshop i anslutning till våra utställningar planeras liksom några publika visningar av utställningarna. 

En viktig uppgift för föreningen är kompetensutveckling för medlemmarna. Vi lär mycket av varandra och försöker genomföra workshops där medlemmar delar med sig av sina kunskaper. Några medlemmar har redan anmält intresse att leda sådana workshops. På vår planeringslista står Solfärgning, Skuggor och transparens, Att överföra en bild till tyg, Att arbeta med försvinnande material, Yllebroderi,  Stygnverkstad med mera. 

I samband med pandemin lade vi ner kurserna i samverkan med ABF. Visst blev det många inspirerande mötets med duktiga textilkonstnärer och hantverkare men kurserna blev dyra och få medlemmar deltog. Under hösten bör vi göra en utvärdering av egna workshops contra kurserna.

Hemsidan och Facebook är viktiga kanaler för att informera om föreningen, så även under 2024. Relativt nytt är medlemsbrevet som sköts via en mailtjänst kallad MailChimp. Det är en gratistjänst som lägger till lite egen reklam i slutet av varje mail. Tills vidare har vi accepterar detta, då tjänsten underlättar informationsarbete betydligt. Nyhetsbrevet läses av merparten av våra medlemmar. Brevet har visat sig vara den bästa kanalen för att nå ut med information.

Vår ambition är att förenkla administrationen så långt det går. Anmälan till workshops sker genom en tjänst kallad SimpleSignUp. Även denna tjänst ger fördelar med automatiska deltagarlistor, reservlistor mm. Vi fortsätter även med den tjänsten under året.

Medlemsmöten hålls två gånger om året: Årsmöte före utgången av mars månad och verksamhetsmötet i regel i oktober. Vid dessa tillfällen bjuder vi in någon föreläsare. Vi tar emot förslag från medlemmar. Kallelse till dessa möten sker även med mailtjänsten.

Det krävs lång framförhållning när vi söker nytt museum. Vi har kommit ganska långt när det gäller 2025 och ska även börja söka nya kontakter inför 2026.

Förslag till budget för 2024
Debet Kredit
Medlemsavgifter 24 000 (120 medl, just nu 116)
Övriga intäkter 3 000 lotteri
Porto/utskick 2 000 Frimärken, kuvert etc
Möten/föreläsningar 15 000 Föreläsararvode, förtäring, ev lokalhyra
Adm hemsida/medl-kort 2 000 Webbhotell och kort
Bankavgifter 2 000 Årsavgift + swishkostnader
Styrelse 2 500 Styrelseutbildning, arbetslunch, resor och avtackningar
Utställningar 2 000 Ev mtrl
Kurser 3 000 Hyra lokal, omkostn kursledare
Studieresor/utflykter 3 000
Övrigt/oförutsett 3 000
Från balanserat resultat 7 500 (balanserat från 2022 = 109 059)
Summa 34 500 34 500
Diff 0

Stadgeändring beslutad vid årsmötet i mars 2023

§6 Tillägg §6
Styrelsen kan bevilja hedersmedlemskap till den som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för föreningen.

§13 Tillägg §13
Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot. Arbetsutskottet fattar beslut i frågor som måste avgöras mellan styrelsesammanträdena.

§19 Ändring av §19
Vid beslut om upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar förening/organisation som verkar för demokratiutveckling, kunskapsutveckling och/eller stödjer arbetet för att stärka mänskliga rättigheter.
Vid det första mötet beslutas vilken förening/organisation ev tillgångar ska tillfalla.

Styrelsen för Skapande Broderi Stockholm